Polityka prywatności

 

Działając w zgodzie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO informujemy, że polityka prywatności portalu Clublotto.pl (zwany dalej: clublotto.pl) została stworzona w celu wyjaśnienia zasad, jakie są stosowane przy gromadzeniu oraz przetwarzaniu danych osobowych Użytkowników Portalu.

 

I. Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest: PHU DELTA z/s w Białymstoku 15-806, Dziesięciny 41, NIP: 542-215-31-83

 

II. Dane osobowe

 1. Wszystkie dane osobowe Użytkowników podawane w procesie Rejestracji są należycie oraz starannie przechowywane. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające ochronę tych danych.
 2. Zgoda Użytkowników stanowi upoważnienie do przetwarzania danych osobowych niezbędnych dla realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych przez Administratora.
 3. Administrator oświadcza, iż nie udostępnia, ani nie sprzedaje danych osobom trzecim, bez zgody samych Użytkowników.
 4. Administrator umożliwia Użytkownikom aktualizacje danych.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do zachowania danych Użytkownika w następujących przypadkach:
 6. Jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora, do czasu ich uregulowania,
 7. Jeżeli Użytkownik naruszył postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa, do czasu wyjaśnienia okoliczności tego naruszenia oraz ustalenia zasad odpowiedzialności.
 8. Dane osobowe podawane przez Użytkownika w procesie Rejestracji są wykorzystywane w celach:
 9. Kontaktu z Użytkownikiem w ramach usług świadczonych przez Spółkę,
 10. Prowadzenia księgowości,
 11. Przesyłania Użytkownikowi materiałów informacyjnych, handlowych, newslettera.
 12. Spółka oświadcza, iż dane Użytkownika mogą być udostępniane organom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 13. Dane również są przekazywane formie Google poprzez narzędzie analyticzne Google Analytics.
 14. Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla celów rozliczeniowych oraz przez okres 5 kolejnych lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

 

III. Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Rejestracja
 2. Użytkownikami w rozumieniu niniejszego Regulaminu są osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat oraz posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. W celu dokonania Rejestracji, Użytkownicy powinni wypełnić formularz rejestracyjny, podając następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do nieudostępniania osobom trzecim swojego hasła do konta na Clublotto.pl. Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich oraz Spółki za wszelkie działania lub zaniechania związane z korzystaniem ze swojego konta na Clublotto.pl.
 5. Spółka zastrzega sobie prawo do weryfikowania i sprawdzania danych Użytkowników w trakcie oraz po zakończeniu procesu Rejestracji. Spółka jednocześnie informuje, iż pozytywne zakończenie procesu Rejestracji, może być powiązane z brakiem wątpliwości co do powyższych danych. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność ze stanem faktycznym danych, które podają w ramach swoich kont Użytkownicy Clublotto.pl.
 6. Pozytywne zakończenie procesu Rejestracji skutkuje przesłaniem potwierdzenia na adres e-mail, podany przez Użytkownika podczas Rejestracji. Potwierdzenie zawiera link, którym Użytkownik dokonuje aktywacji Konta.
 7. Otrzymanie przez Użytkownika/Wysłanie określonego powyżej potwierdzenia oznacza, iż pomiędzy Spółką a Użytkownikiem została zawarta umowa o usługi świadczone w ramach Clublotto.pl, zgodnie z postanowieniami oraz warunkami niniejszego Polityki Prywatności Clublotto.pl.
 8. Użytkownik jest zobowiązany do uaktualniania swojego konta w zakresie danych wskazanych powyżej, bezpośrednio poprzez swoje konto na Clublotto.pl
 9. Użytkownik ma prawo do posiadania tylko jednego Konta.
 10. Do jednego adresu e-mail lub może być utworzone tylko jedno konto Użytkownika.
 11. Użytkownik nie ma prawa ani do odpłatnego ani do nieodpłatnego odstąpienia osobie trzeciej ani do zmiany swojej nazwy Użytkownika podanej w trakcie procesu Rejestracji.
 12. Użytkownik ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
 13. Użytkownik może odstąpić od Umowy jeśli zostaną spełnione łącznie następujące warunki:
 14. Użytkownik od momentu zawarcia Umowy nie skorzystał z żadnej usługi oferowanej przez Clublotto.pl, w szczególności nie wziął udziału w kuponie.
 15. Użytkownik złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w formie elektronicznej.
 16. Użytkownik ma prawo do wycofania się z tej zgody w dowolnym terminie. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej odwołania.
 17. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia skargi do organu nadzorującego.
 18. W przypadku zamiaru skorzystania z tych praw, stosowne żądanie proszę przesłać e-mailem na adres: kontakt@clublotto.pl

 

IV. Pliki Cookies

 1. Administrator informuje, iż w serwisie Clublotto.pl są wykorzystywane narzędzia do gromadzenia danych w celu poprawy funkcjonowania portalu, w szczególności są to pliki Cookies.

 

V. Postanowienia Końcowe

 1. Polityka Prywatności stanowi integralna część Regulaminu Portalu Clublotto.pl. Korzystanie z portalu oznacza akceptację postanowień niniejszej Polityki Prywatności.
 2. Administrator ma prawo do zmiany Polityki Prywatności w każdym czasie. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania nowej wersji Polityki Prywatności na stronie Clublotto.pl.
 3. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od momentu jej opublikowania w Serwisie.
 4. Brak akceptacji przez Użytkownika nowej Polityki Prywatności oznacza brak akceptacji Regulaminu.
 5. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z  art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.
SMS
Shout box